Cách kết hợp PDF trực tuyến:


  • Bước 1: Nhấp vào các nút trong hộp tải lên để chọn PDFS bạn muốn kết hợp thành một tài liệu.
  • Bước 2: Trong trường hợp bạn muốn kết hợp nhiều hơn hai tài liệu PDF, bạn có thể nhấp vào '[+] thêm tệp' ở phía dưới để thêm các nút tải lên bổ sung.
  • Bước 3: Nhấp vào 'nút Kết hợp'. Tài liệu PDF kết hợp của bạn sẽ được tạo trong một thời gian ngắn. Khi quá trình hoàn tất, một nút tải xuống sẽ hiển thị. Nhấn nó để tải xuống tập tin.


Bước 1: Nhấp vào các nút trong hộp tải lên để chọn PDFS bạn muốn kết hợp thành một tài liệu.

Bước 2: Trong trường hợp bạn muốn kết hợp nhiều hơn hai tài liệu PDF, bạn có thể nhấp vào '[+] thêm tệp' ở phía dưới để thêm các nút tải lên bổ sung.

Bước 3: Nhấp vào 'nút Kết hợp'. Tài liệu PDF kết hợp của bạn sẽ được tạo trong một thời gian ngắn. Khi quá trình hoàn tất, một nút tải xuống sẽ hiển thị. Nhấn nó để tải xuống tập tin.

Bước 4: Tải xuống và tận hưởng kết quả


Combine PDF

[+] More Files

Uploading…
Converting your file... Cancel
Error! . Try again!